Goldeneye Gas Platform, United Kingdom

Reception facilities at St Fergus.

Reception facilities at St Fergus.